انسان و شیطان

هنگامی که شیطان به خداوند گفت:  من از چهار طرف انسان را گرفتار و گمراه می‏کنم.  فرشتگان پرسیدند:  شیطان از چهار سمت بر انسان مسلّط است،  پس چگونه انسان نجات می‏یابد؟  خداوند فرمود: راه بالا و پایین باز است؛  راه بالا نیایش و راه پایین سجده و بر خاک افتادن است.